ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ |ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಠನಕೋವಿದೇತಿ ||ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನೇತಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತಿ |ಆಲಾಪಿನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕುರು ಮೇ ಮುಕುಂದ || ೧ ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕೀ ನಂದನೋಯಂ ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣೊ ವೃಷ್ಣಿವಂಶಪ್ರದೀಪಃ. ಜಯತು

ಶ್ರಾದ್ಧಾ

Taken from a Facebook page https://www.facebook.com/groups/915725455271632/?ref=share ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರಾದ್ಧ – ” ಶ್ರದ್ಧಾಯತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ ತತ್ ಶ್ರಾದ್ಧಮ್ ” ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಜನನದಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು

1 2