ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ |
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಠನಕೋವಿದೇತಿ ||
ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನೇತಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತಿ |
ಆಲಾಪಿನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕುರು ಮೇ ಮುಕುಂದ || ೧

ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕೀ ನಂದನೋಯಂ
ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣೊ ವೃಷ್ಣಿವಂಶಪ್ರದೀಪಃ.
ಜಯತು ಜಯತು ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲಾಂಗೋ
ಜಯತು ಜಯತು ಪೃತ್ವೀಭಾರನಾಶೋ ಮುಕುಂದಃ || ೨

ಮುಕುಂದ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಯಾಚೇ |
ಭವಂತಮೇಕಾಂತಮಿಯಂತಮರ್ಥಮ್ ||
ಅವಿಸ್ಮೃತಿಃ ತ್ವತ್ ಚರಣರವಿಂದೇ |
ಭವೇ ಭವೇ ಮೇ$ಸ್ತು ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ || ೩


ನಾಹಂ ವಂದೇ ತವ ಚರಣಯೋಃ ದ್ವಂದ್ವಮದ್ವಂದ್ವಹೇತೋಃ
ಕುಂಭೀಪಾಕಂ ಗುರುಮಪಿ ಹರೇ ನಾರಕಂ ನಾಪನೇತುಮ್ |
ರಮ್ಯಾ ರಾಮಾ ಮೃದುತನುಲತಾ ನಂದನೇ ನಾಪಿರಂತುಮ್
ಭಾವೇ ಭಾವ ಹೃದಯಭವನೇ ಭಾವಯೇಯಂ ಭವಂತಮ್ || 4
ನಾಸ್ಥಾ ಧರ್ಮೆ ನವಸುನಿಚಯೆ ನೈವ ಕಾಮೋಪಭೋಗೇ
ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುರೂಪಮ್ |
ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರೇಪೀ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹಯುಗಗತಾ ನಿಸ್ಚಲಾ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು || 5
ದಿವಿ ವಾ ಭುವಿ ವಾ ಮಮಾಸ್ತು ವಾಸೋ
ನರಕೇ ವಾ ನರಕಂತಕ ಪ್ರಕಾಮಮ್ |
ಅವಧೀರಿತ ಶಾರದಾರವಿಂದೌ
ಚರಣೌ ತೇ ಮರಣೇಪಿ ಚಿಂತಯಾಮಿ || 6
ಕೃಷ್ಣತ್ವದೀಯ ಪದಪಂಕಜ ಪಂಜರಾಂತಮ್
ಅದೈವ ಮೇ ವಿಶತು ಮಾನಸರಾಜಹಂಸಃ
ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಕಫವಾತಪಿತ್ತೈಃ
ಕಂಠಾವರೋಧನವಿಧೌ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೆ || ೭

ಚಿಂತಯಾಮಿ ಹರಿಮೇವ ಸಂತತಮ್ ಮಂದಮಂದ ಹಸಿತಾನನಾಂಬುಜಂ |ನಂದಗೋಪತನಯಮ್ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಾರದಾದಿಮುನಿವೃಂದ ವಂದಿತಂ || 8
ಕರಚರಣಸರೋಜೆ ಕಂತಿಮನ್ನೇತ್ರಮೀನೆ |
ಶ್ರಮಮುಷಿ ಭುಜವೀಚಿವ್ಯಾಕುಲೇ$ಗಾಧಮಾರ್ಗೆ ||
ಹರಿಸರಸಿ ವಿಗಾಹ್ಯಾಪೀಯ ತೇಜೋಜಲೌಘಮ್ |
ಭವಮರುಪರಿಖಿನ್ನಃ ಖೆದಮದ್ಯತ್ಯಜಾತ್ಮಿ || ೯
ಸರಸಿಜನಯನೆ ಸಶಂಖಚಕ್ರೆ ಮುರಭಿದಿ ಮಾ ವಿರಮಸ್ವ ಚಿತ್ತರಂತುಮ್ |ಸುಖತರಮಪರಂ ನ ಜಾತು ಜಾನೇಹರಿಚರಣಸ್ಮರಣಾಮೃತೇನ ತುಲ್ಯಮ್ || ೧೦
ಮಾಭೀಃ ಮಂದಮನೋ ವಿಚಿಂತ್ಯಬಹುಧಾ ಯಾಮೀಃ ಚಿರಮ್ಯಾತನಾಃ ನಾಮೀ ನಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಪಾಪರಿಪವಃ ಸ್ವಾಮಿ ನನು ಶ್ರೀಧರಃ |ಆಲಸ್ಯಂ ವ್ಯಪನೀಯ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭಂ ಧ್ಯಾಯಸ್ವ ನಾರಾಯಣಮ್ ಲೋಕಸ್ಯ ವ್ಯಸನಾಪನೋದನಕರೊ ದಾಸಸ್ಯ ಕಿಂ ನ ಕ್ಷಮಃ || ೧೧
ಭವಜಲಧಿಗತಾನಾಮ್ ದ್ವಂದ್ವವಾತಾಹತಾನಾಂ ಸುತದುಹಿತೃಕಳತ್ರ ತ್ರಾಣಭಾರಾರ್ದಿತಾನಾಂ |ವಿಷಮವಿಷಯತೋಯೇ ಮಜ್ಜತಾಂ ಅಪ್ಲವಾನಾಮ್ ಭವತು ಶರಣಮೇಕೋ ವಿಷ್ಣುಪೋತೋ ನರಾಣಾಮ್ || ೧೨
ಭವಜಲದಿಮಗಾಧಂ ದುಸ್ತರಮ್ ನಿಸ್ತರೇಯಮ್
ಕಥಮಹಮಿತಿ ಚೆತೋ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಾಃ ಕಾತರತ್ವಮ್ |
ಸರಸಿಜದೃಶಿ ದೇವೇ ತಾರಕೀ ಭಕ್ತಿರೇಕಾ
ನರಕಭಿದಿ ನಿಷಣ್ಣಾ ತಾರಯಿಷ್ಯತ್ಯವಶ್ಯಮ್ || ೧೩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s